Branič

год. VII. БЕОГРАД 16. ФЕБРУАРА 1900. ВРОЈ 4 БРАНИЧ ЧЛСОПИС 31 ПРАЗНЕ И ДРЖЛВНЕ Н1УКЕ 0РШ ЦЖМ ЈИВНИХ ПРАВОЗАСТУПНМА У СРБИЈИ

издази :

| одговорни уредник:

уредништво :

1. е 16. сваког

{ Милан Ст.. Марковиб

:

Дубровачка улица

неоеца.

: правозаступник

1

број 18.

ВЕЛИКА НАРОДНА СКУПШТИНА — СТУДИ.ТА 0 УСТАВОТВОРНОЈ влдсти <хжх> (Наставак) IV. — Историја Велике Скупштине. У беседи којом је отворилс Никољски Одбор, Намесништво је с нарочитим поштовањем говоршо о Великој Скупштини, коју је поздравило као .једну „прастару" устааову. управо као једну пра-установу, из које су све остале установе произашле. Нећемо се упу штати у то, да ли у опште и може бити говора о неким прастарим установама у је ;пој држави ко.ја је, у том тренутку кад се Ннкољскн Одбор састао, била тек полокину века претурила, него ћемо признати да се Народна Скупштина одиста јавља у прв ш данима наше обновљене државе, и да се већ тада разликује на малу и на велику. Али, кад се за тим мало изближе узме па испита историја Велике Скушиги 1е, онда се неизбежно долази до закључка, да се надлеж^ост тога тела непрекидно мењала, да своје данашње атрибуције она није одмах све имала. да оне с тога нису све тако давнашње као она сама, и да је, специјално, своју уставотворну власт она тек 1869-те задобила.

ВРАНИЧ

10