Branič

П оштарина плаћена у готову Година XXIV ЈУНИ 1936.

Бр. б.

БРАНИЧ ОРГАН АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У БЕОГРАДУ

Уредник Бранича је претседник Адвокатске Коморе у Београду Владимир Св. Симић Власник и издавач Б р а н и ч а је Адвокатска Комора у Београду коју преставља претседник Владимир Св. Симић У име Одбора главни уредници: Др. Видан О. Благојевић и Др. Радоје Ј. Вукчевић, адвокати САДРЖАЈ:

ЧЛАНЦИ Рехабилитација осуђеника од Миливоја Р. ВељовиШ, претседника Трговачког суда—Београд. ... 245 Анри-Робер од Др. Видана О. Благојем&а, адвоката — Београд 259 Узабрањено примање и његове правне последице с обзиром на пропис § 8 9 2 гра|». вак. од Никол? М. Радовића, адвоката — Београд 262 Пропис § 2 звкона о земљишнокњижним деобама, отписима и приписима омогућава изигравање хипотекарних поверилаца, од Ђуре Субошића, судије •— Пожаревац. ... 264 Споразум о надлежности судова (§ 101 тр п. п ) од Филииа Ћосића, судије — Алибунар.... 266 Застарелост као процесна претпоставка за издавање меничног платног налога од Александра ј Симоновића, судиског приправника Параћин. 268

СУДСКА ПРАКСА У случају скинућа и престанка стечаја, по чл. 46 уредбе о заштити новчлних завода и њихових вер(вника, суд је дужан аналого §§ 178 и 179 стечај. закона да о томе донесе своју одлуку и д у исто време аналого § 161/11 стеч. зак. расррави и питање о наградп >правитељу масе од Јована Д. Смиљанића, секретара Касационог суда у Београду ... 273 Судско саслушање о преносу имовине, и ако пренпсна такса није плаћена, има правни значај прено<-а својчне од продавца на к\пиа од Јо ана Д. СмЈљагшћа, секретара Касационог суда у Београду 274 Решеша донета у ванпарничном поступку, ни по ком законском пропису. немају снагу извршне сувске пресуде, а П "равнања закључења пцед неспорвим суди]Ом имају само снагу обичног уговора од/о, ана Д.Смиљанића, секретара Касационог суда у Београлу.. ... 276

Уредништво Бр ани ча налази сеу Кн.Михајловој 33/11. Р кописисе не враћају. Прештампавање градива из часописа допуш гено само са тачним означењем извора.

Бранич доноси: расправе и чланке којича је смер заштита интереса адвркатског реда и ширење професионалне свести, службена саотштења Адвокатскнх комора којима служи као званични орган, и р справе и чланке из свих области права и прати развој правног живота у земљи и иностранству. Бранич излази' кра^ем сваког месеца. — Годнин.а ппегплата за Бранич износи 120,— дин. За адвокате изван терито) ије БеограДске адвокатске коморе, адвокатске пр правнпке, судије и судијске прнправнике годишња претплата износи 60.— дин. Поједини број 10.— дин.