Branič

По штарана илаћ&на у гатову Год. XXVIII СЕПТЕМ5АР 1940

Бр. 9

ОРГАН АДВОКАТСКИХ КОМОРД у БЕОГРАДУ И СКОПЉУ

Власиик и аадавач Вранича је Адао<агска комора у Београду коју аретставља претееднак Влааааар Св. Сииић, адвокат. ВРАНИЧ уређују чланоаа ред5«цнонаг одбора Мнлан Ж. Живадановаћ, Др. Вз^зн 0. б дагојевић и Др. Рздоје ј. вукчевић, адвоката.

Познв на XII редовну скунштину Адвокатске мо«оре у Веограду .... 331

ЧЛАНЦИ Шта хоће прави адвокати . . Један јубилеј: Двадесетогодишњнца савеза бугарских адвоката од Александра Вуникевића, адвоката — Београд . . . Једностраним уступом нотраживања неможе се нренети надлежност избраног суда, уговорена са ранијим власником потраживања од Др. Ала Јара Дебргценио, адаоката — Београд ........ СУДСКА ПРАКСА Вештачка комксија је Избрани суд, кад је састав исте тачно одређек и поклапа се са саставом Избраног суда Непокретно имаше које је жена пренела у мужеиљеву својину ради сношљивијег живота у браку шта је ако није мираз? од Мил. С. Зимоњића, судије

333

СТАЛЕШКО ПРАВОСУЂЕ Супститут-адвокат, који не обавести свог супституента — адвоката о резултату ззк&иаања, чиии дисциваинску кривицу , , 346

јиз АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ - ВЕОГРАД ;Седниш од 29 августа 1940 год. 348 |Седнкцз од 4 сецтембра 1940 год. 349 ЗЗ' 5 Седиица од 11 септембра 1940 г. 350 Седкица од 18 септембра 1940 г, 350 Седиица од 2> септембра 19 Ш г. 350

341

ИЗ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ — СКОПЉЕ Извсштај о раду Одбора Азокатске коморе у Скопљу аа пословну 1939/40 годд. . ". . . , ,351 јИзветтај о раду Днсципликског ! већа Адвокатске Коморе у Ско| љу од ! IX 1939 год. до 31 УШ | 1940 год. 357 343 Извештај благајне Адвокатске коI море са образложењем предлога буџета за 1940/41 годину . . .361 Предрачу•! буџета Адвокатске коморе у Скоиљу за рачунску 194! год. 367

Уредиаштва Браиича н.члзји се у Дечлнској 13/11, Рукчписа се ке враНају. Прештампавањеградиваиз члсопаса донуш гено само са тачнпмозначеше« изаора Браиич доноси : расправе и члааке којима је смер заштита иитереса адвокзтског реда и шчргње нроф'сиондлие свести, службеиа с^општеша Адвакатских комора којима служн као аванишк оргав, н расправе, чланке и саопштења из судске праксе из свих обтасти права и пртти разкој правног жинота у земљи и иностранству. Бранич излази крајем сваког месеца. — Годишша претплата заБранич износи 80.— дии. За адвокате изваи територнје Београдске и Скопске адвокатске коморе, адвокатске приправаике, судије и судиске приправнике годишља поетплата износи 60.— дин. Поједини број 10.— дин.