Branič

Поштарнна плаћена у готову Год. XXVIII НОВЕМБАР 1940

Бп. 11

БРАНИЧ ОРГАН АДВОКАТСКИХ КОМОРА у БЕОГРАДУ И СКОПЉУ

Власник и надавач Бранича је Адвочатска кохора у Београду коју претставља претседник Влааииир Св. Симић, адвокат. БРАНИЧ уређуЈу чланови редакционог одбора Милаи Ж. Живадиновић, Др. Видан О. БлагоЈевић и Др. Радоје Ј, Вукчевић, адвокати. СВДРЖАЈ :

чланци Поводом XII редовне годишње скупштине Београдске адвокатске коморе од Мнлана Ж. Живадиновића, адвоката— Београд 417 Наше дисциплинско судовање од Луке Н. Пешића, адвоката — Београд 423 Решавање прејудицијалних питања од Младена Грубиша, судија — Београд 425 Вечита робија и § 77 к. в. од Лишана П. Мишића, судије Окружног суда за округ београдски 436 Условиа осуда и спореднекавне од А прусандра Р. Миловића, судије Окружног суда — Прилеп 437 Зашто се оставински предмети споро окончавају? од Мил. С. Зимоњпћа, судије Среског суда за гр«д Београд .... 445 Један кратак поглед на српску вадругу у прошлости, садашњости и будућности од Лра-

гославл П. Влајпћа, адв, припр. — Београд 450 судска пракса Противтражбини нема места ако се иста са тужбеним тражењем не може пребити, и иста се не може истицати у спору од Јована Д. Смиљанића ..... 456 Смисао одредбе § 297 к. п. у погледу дела утаје у службеној дужности од Душана С. Станића судије окр. суда у Краљеву 457 из адвокатске коморе - београд Записник XII редовне годишше скупштине Адвокатске коморе у Београду, одржане на дан 27 октобра 1940 год. у стану коморином — Дечанска ул. 13/11 у Београду 459 Записник XII редовне годишње скупштине Адвокатске коморе у Београду, одржане 3. новембра 1940. године као продужење скупштине од 27. октобра 1940 године у сали Адвокатске коморе у Београду ...... 471

Уредништво Бранича налззи се V Дечанској 13/11. Рукопнси се не враћају. Прештампавање градива из чпсописа допу штено само са тачним означењем извора Б р а н и ч доноси : расправе и чланке којима је смер заштита интереса адвокатског реда и ширење професионалне свести, службена саопштења Адвокатских комора којима служи као званичан орган, и расправе, члавке и саопштења из судске праксе из свих области права и прати развој правног живота у земљи и иностранству. Бранич излази крајем сваког месеца. — Годишња претплата заБранич износи 80.— дин. За адвокате изван територи^е Београдске и Скопске адвокатске коморе, адвокатске приправнике, судије и судиске приправнике годишња претплата износи 60,— дин. Поједини број 10.— дин.