Branič

БГОЈ 5

ЕЕОГРАЕ 1. МАРТА 1387

ГОД. I.

ЛИСТ 3А ПРАВНЕ И ДРЖАВНЕ НАУКЕ. сргдн гдружзал јдзнпј: прдвоздступнпкд у срзи;::.

Лпст пзлазл 1. п 10. сваког мессца.

ПРАВНА ТБРШИНОЛОША 7 СЛОЗЕНСКОМ 31К0Н0Д1ВСТВ7.. (Извештај г. Валт. БошшиИа.) По поруци кнеза црпогорског Николе руски проФесор г Богишић ради већ неколико гсдина на „Закошгку" за Дрпу Гору. У овој сестривској нам земљи суђење и осуђивање зрши се патријархалним начином, готово без икаквог писменог кодекса, пего само на основу земаљ:ких предања н обпчаја. С тога су разумљиве тешкоће, на које је наилазно г. Богишић, саетављајући овај „Законик." Особнто велика тешкоћа долази отуда, што у народном јез ку нема речи за тачно исказивање иравних појмова и односа. 0 тои је предмету много цењенп проФесор 13. Јануара о. г. у петроградском филолошком друштву поднео свој реФерат: ,,0 техаичкпм термиеима у законодавству". Руско „Новоје Бремја" у свом 3908. броју (од 15. Јан. о. г.) донело је овај краткн извод из тога реФерата: Правнички рад у Црној Гори није ни најмање развијен: тамо нема школа, пема ни специјалиста за тумачење закона. Међу тим, кад је већ у земљи постао потребан „Законик," он треба да буде изложен просто, јасно, кратко и сваком разумљиво. Немање образаца -увећава тешкоће у извршивању овога посла. Истина, у ночетку 50-их годипа у Аустријп је бпо учињен нокушај, да се пзда правна терминологнја („ЈигкИвсћ-роШасће Тегтхпо1о§ре,") на чем је радила особвта комиснја. али ово службено издање није пмало никакве паупне оспове, и одликовало се многобројвим недостатцима (много је што бпло ироиуштепо) н пеправилностима, те се пије пп могло у жпвот пресадпти, него је остало мртво