Branič

Поштарина плаћена у готову Број 3 Београд, март 1928 Година ХП (IV) БРАНИЧ ПОВРЕМЕНИ ЧАСОПИС ЗА СУДСКУ И АДМИНИСТРАТИВНУ ПРАКСУ ОРГАН УДРУЖЕЊА ЈАВНИХ ПРАВОЗАСТУПНИКА УРЕДНИЦИ: ДОБРА С. ПЕТКОВИЋ, ЉУБОМИР В. СТЕФАНОВИЋ и Д-р ДРАГУТИН П. ЈАНКОВИЋ, адвокати Главни уредник: ЈБУБ. В. СТЕФАНОВИЋ „Бранич" излази један пут месечно у обиму од 2 1 /, табака. Цена му" је у претплати годишње: за чланове Удружења, судије и судско особље 80, за све остале претплатнике динара 100. Поједини број за чланове Удружења судије и судско особље 10, за нечланове 12 дин. — Поруџбине примају издавачка књижара „ПОЛЕТ"

Београд, Скопљанска ул. 5. (Т ек. рачун бр. 52117 код Поштанске Штедионице, Београд) и све књижаре. Уредништво се налази у ул. Кн. Михајла 17, 1 спрат, Београд. — Прештампавање градива из часописа допуштено само са тачним означењем извора. Рукописи се не враћају.

С А Д Р СТРАНА ОСхтшка 1 8 !ага1аска у1аб1 (ЈеЗпо ироге(1јепје) 0(1 7лх(ђта М. Репса, ргоЈезога Вео^гасЈбко^ 1ЈпЈуег211:е(:а . , 41 Природа рока одређеног у кратком поступку и правне последице пропуштања истог од Србислава М. Ковачевића, судије Касационог Суда 46 О изједначењу брачнога права од Николаја Д. Пахорукова, секретара Министарства 11равде . 49 Правни проблем инфлације од Аполона Еропкина, економисте 51 Полициска власт треба да интервенише у случају примене §§ 699. и 701. грађ. зак, од Исака Ј. ЈЈеви, адвоката 53 Годишња скупштина Удружења Јавних Правозаступника за Србију и Црну Гору, одржана 11. марта 1928. год. у Београду. Записник скупштине. Извештај Управног Одбора Удружења. Рад Управе Удружења и њен састав. 1. Закон о адвокатима .54 Судска и административна пракса: За расматрање решења укинутик градских и среских судова, као и решења полицијских власти, донетих по § 466. грађ. суд. поступ.,

Ж А Ј: СТРАНА

надлежни ву ирвосшепени судови, а не више управне власти. — Саопштио 7. И. .... 56 Могу ли жене бити судије? — Саопштио 7. И. ,57 Из нашег правосуђа Рад Управног Суда у Београду у 1927. године од — Б. Ф 57 Оцеце и прикази Д-р Илија М. Јелић: О браколомству. — Д-р Видан О. Благојевић 58 А. Ђ. Агорић: Одлуке Државног Савета. — И. П. 59 Белешке: Управа Удружења Јавних Правозаступника . . 59 Промене у Касационом Суду и Столу Седморице 60 Управни Суд у Београду . 60 У Министарству Правде 60 Постављења и разрешења јавних правозаступника 60 Више судије 60 Кретање судија 60 Одбор за испитивање судијских кандидата . . 60 Исправке 60 Претплата за судије и судско особље .... 60

ИЗДАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ КЊИЖАРЕ „ПОЛЕТ", БЕОГРАД

ШТАМПА „ТУЦОВИЋ", БЕОГРАД, МАКЕНЗИЈЕВА 3. — ТЕЛЕФОН 11-42 и 47-35.