Branič

Год. XXIV

Б Р А Н И Ч

Београд, фебруар 1936.

Број 2

Др. Чед. Марковак, проф. Универзитета — Суботица. ПРБДОСНОВА ГРАЋАНСКОГ ЗАКОНИКА*) Господо, са осећањем дужности пршмио сам се части, коју ми је Удружење правника указало позивом, да у његовој средини одржим неко предавање. За предмет истога узео сам Предоснову Грађанског законика. Министарство правде ју је оштампало и послало судовима, правним факултетима, правничким и привредним организацијама и установама. Тражило је, да му се до 1. априла т. г. доставе примедбе, и то како у погледу садржине, тако и у погледу језика. Стога ми се учинило корисније, да овом приликом и на овом месту укажем на извесне (не све) мане Предоснове, но да изложим које питање из садашњих закона. Указивање на мане има за циљ, да се изазове јаче интересовање за Предоснову. Пажљивијим проучавањем, усменом и писменом дискусијом, и давањем мишљења допринеће се, да се мане отклоне. А њих има доста. Од 1432 параграфа, колико их је у Предоснови, можда ни једна трећина није у свему беспрекорна. У раду на Грађанском законику за Краљевину Југославију до сада су учињене две велике иогрешке. Једна од њих нема непосредне везе са манама Предоснове, али је добро нагласити је с обзиром на шшо скорије довршење тога рада. То је досадашња саорост. Меродавни фактори губили су из вида понављање мишљења, да се људи који живе под владом различних закона, не осећају грађанима једне државе. И после толико година од стварања садашње наше државе, у материји грађанског права још једнако имамо шест различитих правних подручја, којима треба додати и посебно шеријатско право, а у раду на јединственом Грађанском законику стигли смо тек доПредоснове. — Слична спорост и код других, ако се где практикује, није извињење за нашу спорост. Докле ће се узалудно потсећати на брзину, са којом је израђен многострано епохални француски грађански законик (СосЗе ст1, 1804.)? Друга погрешка је, ако не једини, извесно најглавнији извор и већих и мањих, бројно многих мана Предоснове. Као основа (база, изворник, углед) за израду предлога југословенског Гра-

*) Предавање одржано у Удружењу правника 3. јануара 1936.