Branič

Поштарина плаћена у готову Година XXIV ОКТОБАР 1936.

Бр. 10.

БРАНИЧ ОРГАН АДБОКАТСКЕ КОМОРЕ У БЕОГРАДУ

Уредник Бранича је претседник Адвокатске Коморе у Београду Владимир Св. Симић Власник и ивдавач Б р а н и ч а је Адвокатска Комора у Београду коју преставља претседник Владимир Св. Симић

У име Одбора главни уредници: Др. Видан О. Благојевић и Др. Радоје Ј. Вукчевић, адвокати САДРЖАЈ:

СЛУЖБЕНИ ДЕО Позив за Осму редовну скупштину Адвокатске Коморе у Београду ... 449 Извештај Одбора Адвокатске Коморе у Београду за Осму редовну скупштину Адвокатске Коморе 450 Благајнички извештај 455 Предлог буџета за 1937. г. ... 459 Дисциплинско веће 461 Рад на изменама и допунама Пословника Адвокатске Коморе 465 Предлог Одбора Адвокатске Коморе у Београду за измене и допуне Пословника Коморе који се подноси VIII редовној годишњој скупштини 467 Саопштења 483

Из Адвокатске Коморе

.. 495

ЧЛАНЦИ Демократија и савремено приватно право од Б. С. Марковића, доцента Универзитета Београд (свршетак) 500 ПРИКАЗИ Др. Рудолф Цисшлер: О неком питању из кривичног права од Ђ. Ж. Мирковића 509 Др. Фрања Горшић: Коментар закона о унутрашњој управи од Др. Видана О. Благојевића 51! К. X. Терзиев: Практична упуства за извршење Закона о држављанству од Др. Видана О. Благојевића 512 Данило Грегорић: Привреда националнога социализма од Др. Љубомира С. Дуканца ... ... 512 БЕЛЕШКЕ Свима судовима 514

САДРЖДЈ ПРАВНИХ ЧАСОПИСА ...515 ПРЕГЛЕД ЗАКОНОДАВСТВА 516 НОВЕ КЊИГЕ 516

Уредништво БраничаналазисеуКн.Михајловој 33/11. Рукописисеневраћају. Прештампавање градива из часописа допуштеио само са тачним означењем извора.

Бранич доноси: расправе и чланке којима је смер заштита интереса адвокатског реда и ширење професионалне свести, службена саопштења Адвокатских комора којима служи као званични орган, и расправе и чланке из свих области права и прати развој правног живота у земљи и иностранству. Б р а н и ч излази крајем сваког месеца. — Г одишња претплата за Б р а н и ч износи 120.— дин. За адвокате изван територије Београдске адвокатске коморе, адвокатске приправнике, судије и судијске приправнике годишњг претплата износи 60.— дин. Поједини број 10.— дин.