Branič

Поштарина плаћена у готову Год. XXVIII АПРИЛ 1940.

Бр. 4

Б Р А Н И Ч ОРГАН АДВОКАТСКИХ КОМОРА У БЕОГРАДУ И СКОПЉУ

Власник и издавач Бранича је Адвокатска комора у Београду коју претставља претседник Владимир Св. Симић, адвокат. БРАНИЧ уређују чланови редакционог одбора: Милан Ж. Живадиновнћ, Др. Видан О. БлагоЈевић и Др. Радоје Ј. Вукчевић, адвокати. СЦРЖДЈ :

ЧЛАНЦИ „Вранмч" орган Адвокатских комора у Београду и Скопљу оа Владимира Симића, адвоката — Београд 123 О адвокатском ваступању тужеинка у париицама по тужбама адвоката за дужну награду од Павла Милићевића, адвоката — Београд .... I25 Смисао § 320 Грађанеког парничног поступка од Драгомира И. Ивковића, адвоката Беогрзд 131 Да ли је слободно судијско уверење ограничено у погледу оцењивања докааа и ако јесте — када је? од Алексија Митровића, судије Окружног суда — Ужице 134 Правни карактер потраикивања Државне хипотекарне банке од Николе М. РаОовића, адвоката — Београд ...... 142 Садашњи проблем органивације и рада наших судова од

Милорада В. Кукољцп, судије Среског сула — Алексииац . 146 ИЗ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА Записник IX редовне Скупштине чланова Пензионог фонда Адвокатских комора у Београду, Скопљу и Подгорици .... 152 АДМИНИСТАТИВНА ПРАКСА А. Решења Опште седнице Држакног савета од 11. октобра 1939 год 155 Б. Решења Опште седнкце Државног савета од 30. новембра 1939 год 156 ИЗ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ Седницз од 27. марта 1940 . . 157 Седница од 10. априла 1940 год. 158 Некролог 159 Преглед законодавства .... 159 Садржај правних чнсописз . . . 162 Нове књиге 162

Уредништво Бранича налази се у Дечанској 13/11. Рукописи се не враћају. Прештшпавање градива из часописа допуштено само сатачним означењем извора

Б р а н и ч доноси : расправе и чланке којима је смер заштита интереса адвокатског реда и ширење професионалне свесги, службена саопштења Адвокатских комора којима служи к?о званичан орган, и расправе, чланке и саопшгења из судске. праксе из свих области прав?. и нр 'т>1 развој правног жизота у земл>и и иностранству. Бранич излази крајем сваког месеца. — Годишњт претплата заБранич износи 120.— дин. За адвокате изван територије Београдске адвокатске коморе, адвокатске приправаике, судије и судиске приправнике годишња претплата износи 60.— дин. Поједини број 10.— дин.