Ošišani jež

JEЖ

С тр ане...

... в е ст и

Оштре мере против „кситоса"

Атина, 1 млрта Атинскв полиција одлучила ја да убудуКе предузима најоштрије мере приликом изгреда и атентата, које врше »кситоси«. Кадгод они буду н.апали неку демократску установу, бомбама или ауоматским оружјем, полиццја Ке интервенисати одмах по одласку нападача и ухапсити све грађаие на месту догађаја. У интересу спровођењл што нвприетраони|;в истраге, гра-ђани Ке бити легитимисани у полициеким просторијама па Ке се њима ударити, ако не на легитимације, а оно на леђа, одговарајуКи жигови уместо овере. Уведен је најмодернијги начин жигосања двадесетпет батина. Полици|ја је веК приступилз иајуспешнЦјем спровођењу тих мерв и нада се да Ке убрзо исиоренити врло штетан обичај грађансвта да се меша у ствари коЈе ce њеа-а нимало не тичу.

ПОВОДОМ ЗАТВАРАЊА ШКОЛА У JУЛИЈСКОЈ КРАЈИНИ

У Јулиокој Крајини савазнннка окупациона управа ната.вља с« затмран>ем словеначких школа. Поводом тога једна личност из тв управе из[авила је; Затва«рач»в ових школа врши Ce из остет ских разло-га. Знатв, двцд врло брзо нвучв да пишу и шарају туђе ку+.в и зидо•е незграпним словима и натпискма, чимв се спољни изглед дотичног места знатно квари. Ми смо онда дошли на сре+чу иде|у да школе затворимо. Да смо ce тога раније сетили нв би се сада карабинцјери морапи толиио мучити око премазивања омих незгодних натписа.

ИТАЛИJАНСКЕ ВЛАСТИ У НЕДОУМИЦИ

Рим, 1 м*рта Карабини Јер Квирино Нори, ко{и |је помогао у бекству генералу Роати, и свм је успео да побегне из болницв у Напуљу, где се налазио под стражом. »Власти« су дигле руке од хап шења ове страже, пошто је оч' гледно да би и она побегла.

УСЛЕД ВЕЛИКЕ ПОТРАЖЊЕ МАСТИЛА И ЦРНЕ ФАРБЕ, ФАБРИКЕ У ИТАЛИЈИ СУ У НЕМОГУЋНОСТИ ДА ЗАДОВОЉЕ ПОТРОШАЧЕ

Трст, 1 марта Пошто су ови славолуци у зони »А« Јули;аке КраЈине, који су подигути у знак почасти Међународнрј комисији, порушени и иија остао скоро више ниједа«, твмошњи фашисти, уз блжгонаклону пажњу окупацмоних власти, дали су ce сада на даљи посао. За нови посао биле су потребке велике количине мастИ' ла и црне фарбе. Како у Трсту ових хемиских производа нем? довољно, то су они наlбављенlК из Италије, која је одмах иза шла у сусрет својим авангардистима у зони »А« Јулијске Крајине. Ову фарбу и мастило употребили су за премазивање сло веначких натписа, само у намер" да олакшају посао Међународној комисији, ко]у 6и можда двојни натписи навели на »погрешан« пут.

НЕВИНИ ЏЕЛАТ

Зо смрш ових људа нисам крив /а, него они koju mu шо дозвољаваlу.

ПОСЛЕ БОЈА НЕ ТРЕБА КОПЉЕМ У ТРЊЕ ВЕЛИКИ УСПЕХ ОСОВИНСКИХ СИЛА НА ШПАНСКОМ ФРОНТУ

ДНБ јавља: Из главног казана вођа РаЈха саопштава се: Трупе генерала Франка, у сарадњи с нашим елитним јединицама, изаеле су један од најсмелијих подухвата од 1935 годш:е до данас. Упркос отпооу антпфашиста целога света оне су ликвидирале републи•анске снаге Гарсије, Родрнгеза и другова. Наша савезнппр, Италија бо ри се искренгуе него икада.

Италијанске полициске трупе успеле су да поврате скоро све положаје које су заузели антифашисти од 1941 до 1945 године. Епергично се наставља уклаи.ање непрпјатељских славолука, организација и по‘гдииаца. Увелико се врше гтратегиске и тактичке притреме за офанзиву, против мејуиародпе комисије. У овој акцији активно сарађују увек лоЈтлни четници, устгше, белогардистии Андерсове Пољацн.

На фронту у ГрчкоЈ кситоси и бурандари настављају напредовање и репресалије против непријатељског јелинског и македонског становништва. Напш савезници Јапанци звим сргдствима угушују у станак Индонежана, а исто тако спроводе подземну акци‘у у Манџурији. и На фронту штампе појачана лктивност армије генералоберста Херста.

Изјава Хермана Геринга

Нирнберг, 1 мартв Јављају из Нирнберга да је Ге* римг, налазе-ћи се у ванредном расположењу, дао следећу изјаву једном страном новинару: ЗахваљујуКи провиђењу, н*ше снаге спално расту, а наши при|јатељи у целом свету дижу главу и ведрије гледају у буКаудиљо је управо сја« јан, апи треба одати признање и Андерсу. И на Босфору, захваљујуКи нашим старим и олроба« ним везама, наше позиције би* вају све јаче. Тамо веК хапсе новинаре који противурече реакцији и ефенди-Јалчину. Што је најлепше, све се ово догађа иеколико месеци после нашег слома. Ако се ствари убудуће бу, ду овако развијале, ја Ку уско* ро, у име свих оптужених, тражити да се овај процес против нас обустави као неумесан и оптужба пренесе на ове наше садашње тужиоце.

НЕДЕМОКРАТСКО ПОЈЕФТИЊЕЊЕ НАМИРНИЦА У СОВЈЕТСКОМ САВЕЗУ

Нзујорк, 1 марта Макормикова и Херстова штампа доноси опширне извештаје о скандалозном снижењу цена животних намирница у Совјетском Савезу. Ражани хлеб, пециво« макарони, кафа, шеФ>ер, ајвар појефтииили су за скоро 50°/«, а риба, месо и друге намирнице До 30%. Коментатори закључују да је ова мера скроз недемократска и да Ке имати тешке привредне и социјалне последице, поготову због тога што истовремено нису смањене и наднице. Код радничких породица појавиКе се један осетан вишак, с којим оне Hetfse знати шта да раде. Радницима се више неће пружити прилика да се задужују и живе спартанским животом као у другим демокротским земљама, у којима, за разлику од нечувеног притиска на npoдавце у СССР, цене слободно расту. Штамлл истиче да се Со-s|етски Савез огрешио о пету слободу слободу по-вишавања цена.

УЗРОК ШТРАЈКОВА У ИНДИЈИ И ЕГИПТУ

Бомбај, 1 мартв Утврђено je да учеста«и штрајкови у Индији немају мноro зајодничког са осталим штрајковима у свету, па чак ни са штрајковима у Шпанији, Бразили!и и сл Пре свега, штраткачи у Инди}и и Египту тренутно не тражв повећање надница, него снижен»е броја странвца.

ШTA ЗНАЧИ »УСИ ХИМД«!

Калкута, 1 мврта У послепње време се у овом делу света све чешће чује нови поздрвв »Уси Химд!«, иоји стрвнци не разумеју сасвим тачно или се праве да не разумеiy. Неки веле Да то отприлике тначи »Напустите Инди|ју!«. Пошто овај нови поздрав странци или не схватагу или не прихвата ! у а Индуси ra стално понавља|!у и чак су промукли од тога, сад су Индуси поешли на мимику и шакама објашњавају шта xof\e да кажу.

ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА у готову

ИЗЛАЗИ СВАКЕ СУБОТЕ

Год. XII БроЈ 348

БЕОГРАД, 2 МАРТ <946 f.

ПРИМЕРАК Ј ДИНАРА. ПРЕТПЛАТА СЕ НЕ ПРИМА НИ ИЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ, А КАМОЛИ ИЗ ИНО. СТРАНСТВА, (УРЕДНИШТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА: ТЕРАЗИЈЕ 31/111, БЕОГРАД, ТЕЛ БР 29-129) ЛИСТ ИЗДАЈУ ЈУГОСЛОВЕНСКИ НОВИНАРИ РУКОПИСИ С Е ПРИМАЈУ, ПА СЕ ШТАМПАЈУ ИЛИ БАЦАЈУ.