Ošišani jež

PROPALE KVALIFIKACIJE

Od prvog јапиага neće nam suditi poSto nas vlše ne smatraju nacistima! Kuku, onda će nas Amerikanci sve izbaciti iz službe!

ŠUMANOVA DOKTRINA

Pariz, 16 januara Prema prekookeanskoj poruci u Francuskoj je došlo do naglog opadanja proizvodnje aviona, ali Suman uvjerava da o nezaposlenosti ne može da btide ni govcra, pošto će američki fabrikanti (a Suman, naravno, misli samo na njib) otsad praviti još veći broj aviona.

PREZAPOSLENOST

London, 16 januara Saznaje se da Medunarodni odbor socijalističkih stranaka, koji se sastao u Londonu, neće izdavati nikakav kominike sa tog sastanka, pošto je zauzet izdajom samog radničkog, jedinstva.

ZAPOSTAVLJEN

Njujork, 16 januara Mister Handoll Herst ne može da shvati zašto, i pored njegove tolike vike protiv Jugoslavije, nije bio predložen od italijanskih ~mjerodavnih“ krugova za guvernera Trsta.

DE GASPERI: Recite da italijanska vlada traži da guverner Trsta bude čovjek samo iz zemlje koja nije ratovala sa Italijom! FRANSONI: Znači, samo iz Njemačke i Japana! A... 1 Tnrska nam je bila dobar prijatelj!

SAMO CITATI

„Sjedinjene Američke Države sa pokazale zaprepašćujući ekonomskl napredak za pcsljednjih 10 godina."

„Slobodna konknrenclja je umnogome doprinijela prosperltetu SAD“.

„Osti prfhodl korporacija u 1947 godini prevazišli 'su sve đosadašnje rekorde 17 milijardi dolara, što je za 4,5 milijarđe dolara više nego u 1946 godlni".

AMERIČKI PROSPERITET LICE I NALIČJE

„Ulazečl u novu grodinu mo savladati krupan problem koji pogađa sva naša strcmljenja. To je problem inflacije. Već dosađ InflacUa podriva u ovoj zemlji star.dard života mnogih porodica". „Namirnice koštajn Isuviše skupo. Kirija je dostigla fantastične Iznose". „Cijene na velifco skočile su za 40*/», dok su cUene na хпаlo skočile za 23*/«, ~U SAB postoje mnoga nerlješena pitanja, u prvcm redu na poUu regulisanja radnih odnosa i Socijalnog staranja". „Nekima od naših građana odriče se jednaka zaštita po našim zakonima".

INDUSTRISKA OBNOVA

Pariz, 16 januara Veliku zabrinutost među francuskim tekstilnim radnicima izazvala je činjenica da se veliki broj francuskih tekstilnih fabrika nalazi pred obustavom rada usljed nedostataka pamuka. Amerikanci, koji su s toliko buke reklamirali svoju pomoć na obnovi Francuske, izjavljuju: Sta će Francuzima neprerađen pamuk, kada mi možemo da im liferujemo već izrađene ргоizvode. Nema šta da ih brine samo treba da plate...

STARO GVOŽĐE

Vašington, 16 januara Ovdje se mnogo govori o zamiSli da se države Zapadne Evrope „pomognu" time što će im se ustupiti američki brodovi kao staro gvožđe, iako je to ~pomoč“ kojom se staro gvožđe protura kao brodovi. U svakom slučaju to je najbolji put da oni koji prihvate ~pomoć“ odu u staro gvožđe.

ČEGA SE РAMETAN STIDI, ТIMЕ 5E LUD PONOSI

ZA JEŽEVU DJECU ZAKOPANO BLAGO

Trogkovi so bill kažu pomagasmo Pcru tića i Fotića pa i Dražu; uzeta je tu i mjera za grubitke folksdojčera! Ležarina kad se docla sve u svemu, sva je zgoda, ako neko za to pita staje pola dspozita. . Dati žrtve I krv i mrtve, | to je nekad bflo bratski; |kad se nešto svoje traži ! to ne važi, to Je „antidomokratskl". Notc već im dosadiše | a obraz im ne crveni. jNi abera nema više; ćute kao zalivenl. R. S.

DOLAR

(PO

МШАШЈ RAKICU)

Ja znam jedan doI a г. Žut, sjajan, ! zao osfao /е takav čak i naših dana. Skupo da ga cenl ko ga ne bi znao! Al' ga traži duša prazna I prodana. Oko njega neki okreću se tromo vranci malaksali od teškoga truda, vuče bedna kljusad, sipljtvo I hromo, bič Ih bije, ular steže, iulji ruda. U dolaru tome »pomočt obečana, za sve takve vrance, naivčine lude, pa srljaju slepo s više raznih strana, spremno se odrlču čak i rodne gnsde. Kad primlte *pomoč<, šta če vas sve snači: oset/češ bedu, nesreću I zlobu, i udarce biča, i rl svi golačl saznačete pravu dolarsku gnusobul Podne. Tl sl gladan. Ti bi hleba hteo; zemlja tvoja čak Je I žitnlca gusta, mirlse tl hleba čuv donosi vreo. All blč fljukne: zbogom, nado pustal I tako češ stalno, zbog tpomočU strane, osečati tešku sudbu što te gazi, I gladan i iedan provodičeš dane, sre u istom krugu, sve na uskoj stazl. I tako češ stalno, malen 111 večl, dok dolarsko] laži podležeš I hiru, sanjatl o stvarnoj pomoči i sreči, sanj at l o dobrom, zasluženom mlг u. R. F.

(Iz Trumanove poslan ice Kongresn, 9. I, 1948 godine).

Cndni ovi Jugosloveni! Traže svoje zlato, a odbljajn moju pemoć! I ■

RAZLIKA

Rim, 16 januara Radnici limskih industrija koje su objavile lok-aut, natjerali su vlasnlke da ponovo otpočnu rad. Sada rimski industrijalci razmlšljaju o razlici lok-auta i radničkog nok-auta.

OTPISANO

Nanking, 16 januara Prilikom oslobađanaj giada Suihsuen Narodnooslobodilačke trupe Kine zarobile su 1.300 Kuomintangovih vojnika, od 1.490 koИко ih je ukupno branilo grad. lako je tom prilikom poginulo svega 190 vojnika, Cang Kaj Sek Ijutito izjavljuje da je svih 1.490 za njega mrtvo!

TUĐI HUMOR

Otkako smo prešli na mlrnodopsku privredu, proizvodimo trideset bombardera dnevno. (~Daily Worker", London)

4

17 ЈАЖТАН 1948

Izđaje Savez udruženja novinara FNR.) Uređuje Redakcinni odbor Glavni urednik Bogđan Pešić. Urcdništvo: Terazije 31/111 telefon 22-423. Administractja: Terazije 31, medusprat telcfon 28.451. Stamparija „Omladina", Vojvode Mišića 19. Telefon 50-924 —26, lokal 58, Beograo,