Ošišani jež

JEŽ

Uzaludan posao

Administrativna teškoća

Monarhofašistlčki Parlamenat dćnio zakon o »čišćenju administracije<. Samo, kako ćetno da sprovedemo istragu nad činovnicbna, kad su svl u šumi?

EFIKASNO RJEŠENJE

Brisel, 16 januara , U Belgiji svakodnevno osta- ; je bez posla oko 40.000 IjudL ' Belgijska vlada bavi se mišlju ' da, u cllju üblažavanja neza- i poslenosti, zaposli bar eks, Н kralja Leopolda. .

Beznadežno

Nanklng, 16 januara Pošto je oslobođena gotovo cijela dolina Centralne Klne, Cang Kaj Sek je izjavio da bi se rado povukao u planine, samo da nisu i one u rukama Oslobodilačke vojske. Dobri poznavaoci situacije uvjeravaju Cang Kaj Seka da će se za njega ipak naći mjesta u Kini, ako ne na zemlji, onda pod njom.

S KONJA NA MAGARCA

Ovdje plge da je Suman bio ajemački oficir. Sta mu to vrijedi, kad mu nije priznat čin! Kod Amerikanaca služi kao običan rcdov.

CIJEPANJA NA MALO I VELIKO

Parlz, 16 januara AmerlSkl pokušaji da ee stvori rascjep n Generalnoj konfederaciji rada urodili sn piodom: od Konfederaclje se otcijepio Leon Zuo, dok su francuske radne mase ostaie u пјој. Sto se tičc Biumove socljalističke stranke, п ИЈој je došlo do rascjepa i bei amerlčkih instrukcija.

SAMO ZA POČETAK

Frankfurt na Majni, 16 januara Konferencija pretsjednika njemačkih zapadnlh zemalja, која je održana u Frankfurtu na Majni pod rukovodstvom okupacionlh komandanata Kleja i Robertsona, dala je već prve rezultate: Izgladneli radnici Esena i Diseldorfa stupili su u štrajk. Na primjedbe generala Kleja i Robertsona da ono što je riješeno u Frankfurtu nije još sve, radnici su odgovorili: ~Ni ovo nije još sve!“

MALA SKUPŠTINA

DOKTRINA NA DJELU

Vašington, 16 januara Primjena Trumanove ~dokirlne" u Turskoj i Grčkoj dobija već sve određenije obiike. Naime, Truman je zahtijevao da Turska 1 Grčka smanje proizvodnju duvana koji je bitan činilac njihove privrede, zato što „amcričke cigarete nailaze na dobar prijem u svijetu“. Očekuje se s interesovanjem 1a li će i ova izjava naići na isti prijem na kakav su naišle i američke cigarete—

na, ргепза izjavi poznatojr то!вhenskog hero.ia s kišobranom Cemberlena, Franko je ~blo držeći hrišćanskl džentlmen”. Đocnija sa je sv. otac papa „ekskatedra" nazvao „najmilijim djetetorn hrišćanske crkve“. A ovih dana Franko je postae najdraže „mezimče" „MarSalovog plana“.

SAVREMENA PRIMJENA POSLOVICA

Vanšington, 16 januafa Američka vlada je nedavno osnovala institut za proučavanje priča, bajki, pjesama, poslovica i ostalih narodnih umotvorina u Starom svijetu. Saznaje se da je najviše pažnje privukla poznata poslovica: „Cutanje je zlato“, koja je đoživjela i praktičnu prirhjenu, pogotovu kada se radi o američkom ćutanju i jugoslovenskom zlatu.

POLITIKA „BUJI-PAJI"

Madrid, 16 januara Prema vijestima koje nam sfižu, kaudiljo Franko svakog dana postaje sve mlađi. Рге desetak godi-

PERSPEKTIVE

Atina, 16 j anuara Iz Atine se javlja da su američki oficiri preuzeli u svoje ruke cjelokupnu komandu nad орегаcijama kvislinških trupa u cllju njihovog unutamjeg ozdravljenja. Zbog toga se smatra da neče biti nikakvo iznenađenje ako uskoro izvještaj o ishodu tog pothvata bude glasio: „Operadja uspjela. Bolesnik umro!“ ISTI REZULTAT

Fkankfurt na Majni, 16 januara Zgradu, u kojoj je održana konferencija vojnih guvernera Bizonije s pretstavnicima nje' mačkih zapadnih viada, čuvala je američka policija. Opšte je mišljenje da bi reznltat konferencije bio isti da sn konferisali policajci, a stražn držali guverneri i šumaheri.

FRANKO IZVOZI POMORANDŽE

Pomoranđže, lijepe pomorandže, baš onakve kakve najvige volitc! ,

POStARINA PLAČENA U GOTOVU PRIMJERAK 2 DINARA IZLAZI BVAKK SUBOTE

GOD. XIV

BEOGRAD, 17 JANUAR 1948

ВКОЈ 446