Branič

Б Р А Н И Ч

Год. XVI (VII) Београд, јули 1931. Број 7 УРЕДНИШТВО: ВЛАСНИК И ИЗДАВАЧ: УСКОЧКА УЛ. БР. 2. АДВОКАТСКА КОМОРА У БЕОГРАДУ

Вит. Петровић, судиЈ* КОЈ1ИЗИЈА ЗАКОНА КОД ПРИВАТНОГ ПРЕДЛОГА У питању су стари кривични закон и нови, који даИаСВаЖИ, у питању је гледиште једног и другог закона о институцији приватног предлога и о свима питањима везаним за институцију приватног предлога. У питању је који ће се од два сукцесивна закона применити, када се суди за дело извршено ра* није, док је важио стари закон. Оба закона интитуирају и подударно одређују појам приватног предлога, и нови и стари закон деле сва кривична дела у две главне групе — дела која се гоне и суде на основу јавне оптужбе и дела ко.ја се гоне и суде на основу приватне оптужбе; и нови и сгари закон ону прву групу кривичних дела, која се гоне на основу јавне оптужбе класицифира у две подгрупе — дела ко.ја се гоне и суде на основу јазне оптужбе и по службеној дужности и дела која се гоне и суде на осову јавне оптужбе, али под условом, да то захтева оштећени или друго овлаштено лице, под условом да постоји предлог — приватни предлог. У свему до сада изложеном слажу се нови и стари закон али питање за која дела је потребан приватан предлог, то питање није подударно регулисано у оба кривична закона. Има кривичних дела која се по старом закону гоне и суде по званичној дужности, а та иста кривична дела се по новом закону гоне и суде на приватни предлог и обрнуто, по старом се гоне само на приватни предлог а по нозом по званичној дужности. Због овога неслагања закона неизбежно се намеће питање колизије закона, питање који ће се од два противречна закона применити када се суди за дело извршено раније док је важио стари закон. Могућа су дакле два случаја: 1.) да стари закон иасупрот новом не тражи приватни предлог као процесуални услов у односу на одређено кривично дело и 2.) да стари закон насупрот новом тражи приватни предлог као процесуални услов у односу на одређено кривично дело. Расправићемо сваки случај одвојено, почеће се са првим. Кривично дело је извршено раније док је важио стари закон и поступак је законито покренут, без приватног предлога али није окончан, дакле има да се оконча сада када важи нози закон; или поступак чак није ни покренут. Пракса лута. У збирци одлука објављена је одлука једног вишег суда према којој недостатак приватног предлога у озаквом једном случају нема никаквог ппад-Г