Branič

ОБАВЕШТЕЊА

Установљење сталног избраног Суда Трговачке Коморе у Београду На основу тач. 10. чл. 119. зак. о радњама и чл. 298. финансијског закона за годину 1928./29. основан је Стални Избрани Суд Трговачке Коморе у Београду. Овај суд биће надлежан за решавање свих сиорова трговачке природе ако је ма једна парнична страна протоколисана фирма и ако су странке уговором предвиделе његову иадлежност. Уговор о надлежности увек мора бити писмен. У обавештењу које је овај суд издао у виду циркулара, који се могу добити код самог суда, Топличин Венац бр. 4, тел. 53-00, нарочито пада у очи забрана пискарачима да ма шта раде код овога суда. Ово ће уједно бити први суд, који ће на овако одлучан начин онемогућити штетан и незналички рад којекаквих типова, који поред оскудице у стручном знању немају у 90% случајева ни најосновније моралне квалификације. Адвокати треба сами да затраже од суда сва обавештења као и правилник о истом пошто се све то не може штампати у Браничу, а суд обавештења даје врло радо. У редништво.

„БРАНИЧ" ИЗЛАЗИ ЈЕДАНПУТ МЕСЕЧНО Доноси актуелне чланке из теорије свих правних наука, саопштења из судске и управне праксе, домаће и стране — са коментарима, чланке којима је смер заштита интереса адвокатског реда и ширење професионалне свести, службена саопштења адвокатских комора, које „Бранич" имају за свој орган. Власник и издавач „Бранича" је Адвокатска комора у Београду, коју претставља претседник Обрад Благојевић. Уреднвк „Бранича" је претседник Адвокатске коморе у Београду Обрад Благојевић. „Бранич" се шаље адвокатима - члановима Коморе бесплатно. За нечланове претплата стаје 120*—дин. годишње; за адв. приправнике, судије и судијске приправнике 60'— динара годишње; поједини број 10*— дин.

.Бранич" се штампа у штампарији Ж. Маџаревића (пређе „Туцовић"), Београд, Цара Николе 11. ул. бр. 3. Телсфон 11-42.