Ošišani jež

JEЖ

БЕЛЗЕНСКИ „ХЕПИ-ЕНД"

С Т Р А Н Е...

... В Е С Т И

Лннебург, 23 новембра Ослобођење четрнаесторице иациста бивших функционера ка|грознн|ег концентрационог логора, белзенског, изненадило је оптужене, њнхове браниоце и целокупну светску јавност. Међутим, има тридесет и пет хиљада људн интернираца нз Белзена ко]и се нису изненадили lep су у своје време поби!lени у логору.

ГЕРИНГ ИЗЈАВИО ЖЕЉУ ДА БРАНИ СВОГА БРАТА

Бврлин, 23 новвмбра Свзн*|в ce да ie фон Гкпенов еии оуштвн из затвора, да би пред судом могао да заступа одбрану caor оца. Када le Хврдлан Геринг Свзнао за ову вест, одмах је упутмо молбу суду у Линебург, да и м,вга пуств на слободу, како би бранио свога брата, који ie ивдавно ухапшвн у Чехословачкој.

ГЕРИНГ, РИБЕНТРОП И КАЈТЕЛ НИСУ КРИВИ

Нирнбврг, 23 новембра Геринг, Рибвнтроп и Кајтел Спрвммлн су за суђења У Нирнбвргу одбраму Kpfa Ка уверити цео сввт да су они невини као добра дечица у обданишту. Хорман Гвринг правда ce да уопштв HKi'e мислио на рат, веК свмо на позоришнв ангажманв caoie жвнв и на ловачкв закускв. Жеља му ie била да и даље остана цивилни пилот, али пошто су у Нвмачко! цивилни авиони првтворвки i во|нв, морао (e да се прими луфт-мас>шалског заната да не би живео од луфтв. Рибентроп Ke навести у своју одбрану да fe. у својству заступника фирми ко|в су прокзводилв ша.мпањац, толико навикао на anкохол да ie сва своја недела починио мртав пи|ан. Каггел Ке истаКи да |e као иаЧ'влник главног фиреровог стана издавао нвредбе ко(е су убрзалв пстпун слом немачкв војске.

ВАЛ ЧУЂЕЊА

Мадрид, 23 новембра Сазнавши д» се цела Европа чуди што са других континената још лиферују Шпаниги аутомобилв и петролеј, генерал Франко признао ie у ратком наступу искрености: Ни најмање ме не чуди њихово чуђење, iep ia се и сам чудим што се нашао неко да нам лиферу|е робу_

ВЕСЕЛА ЈЕ ЗЕМЉА ГРЧКА..

Атина, 21 новембра Канелопулосова влада налази ce у оставци. Претстоје хапшења. Генерап Скоби наредио је да трупе буду у приправности.

Атина, 22 новембрна Софилис ie образовао владу. На основу исказа ухапшених лица вршв се нова хапшења. Генерал Скоби наредио le да трупе буду у CTporoi приправности.

Атина, 23 новембра Регент Дамаскинос поднео је оставку. Жандамери|а више не зна кога да хапси. Ипак ie генерап Скоби издао наређење о најстрожијој приправности. СТАНБЕНА КРИЗА

Све су просториЈе заузете™

СВЕ СЕ МОЖЕ КАД СЕ ХОЋЕ...

Америчка влада укинула Је забрану за извоз ввионд и авионских мотора у Аргентину. У вези са овом одлуком Министарство спољних послова издало ie саопштење у коме се каже да ова мера нема никакве везе са разлозима политике. После овог саопштења постоје два разна тумачења о могућрј употреби ових авиона.

Према првом тумлчењу авио н« he бити предати аргентинским песницима чијим (е Петазима гриња појела крила. Са авионима они fce моки да се уздигну у небеске висине одакле be им се „разлози политике" учинити мање важни и неће бити на сметњи. Према другом тумачењу сматра

се да he авиони, пошто је Аргентина земљорадничка земља, бити употребљени за орање. Нарочито fce темељно бити преорани крајеви у којима избијају побуне против владе, што ie такође доказ да се аргентинска влада руководи племенитим и економским разлозима а никако „разлозима пблитике". ТЕШКОЋЕ ДЕ ГОЛОВЕ ВЛАДЕ СА ДЕ ГОЛОМ

Париз, 23 новамбар У Француској je најзад образована нова влада дв Гола. Обавештени политичк и круговн делв мишљвн.в да je много лакшв образовати владу, нвсо образовати самог дв Гола. Још уввк re треба учити да његова влада троба да будв изрзаз народнв вољв, в не да његова самовоља будв израз владе. Политички кругови изражаваЈу боЈазан да новој дв Головој владм нагвећа опасност прети од старих навика дв Гола.

ШПАНСКА ВЛАДА СЕ ИЗВИЊАВА

Мадрид, 23 новембра Шпанска влада писмено са извинила немачиом емигранту-хитлвровцу, једином од пвдесвт хиљада коме iouj ни!е дато шпанско држављанство, нагласивши у тексту извињења да ie посреди административна аљкавост и да he кривци бкти строго кажњвни.

ЈЕДНО ПРИЗНАЊЕ УНРИ

Солун, 23 новембра Колико меродавни грмки привредни кругови цене помоИ УНРЕ, наЈбоље се види по томв што су последњих дана ценв Унриним производима, уз усрдну сарадњу шпекуланата, скоро утростручвнв. Да ce нв би становништво наљутило, утростручене су и ценв хлебу.

ЛЕГИОНАРИ ЈЕДРИЛИЧАРИ

Букурешт, 23 новембра Остаци бившег легионарског покрета равносно ce вежбају у безмоторном петен.у; тако ie, на пример, ономад узлетело из Букурештанске општине око шездесет чиновника-легионара.

НЕСТАШИЦА ХАРТИЈЕ У ПОРТУГАЛИЈИ

Плриз, 23 новембра У Португалији се појавипа несташица хартије. Да 6и извршио пра%илну расподелу резерва хартије, претоедник португалске владе г. Салазар наредио |е да се обустави штампање многих опозиционих листова.

Др ХЕРМАН НОЈБАХЕР ИЗВАНРЕДНИ ПРЕТСТАВНИК ХИТЛЕРОВ ЗА ЈУГОИСТОК СТИЖЕ У БЕЧ

Салцбург, 23 новембрв Хитлеров изванредни преставник за Југоисток др. Херман Но|бахер, после дугог лутања по шупама, подрумима и таванима разних својих пријатеља, стигао ie у Салцбург. где ie смештен на сигурно место од стране тамошњих окупационих власти. Током једног разговора др. Нојбахеру cv ставили до знања да земља југоисточне Европе имају нарочнту жељу да га виде. Др. HoiJ6axep ie на то одговорио: Мене за Југоисточну Европу вежу драге успомене. Ја сам тамо оставио неизбрисиве утиске и разумљиво ми ie што тако жарко желе да ме виде, али за сада на могу удовољити њихово) жељи, iep прво морам иЈ\и у Беч, где ме очекуЈу као бившег претседника Onuir - e из времена анексије Аусгрије.

ПОШТЖРИНЖ ПЛЖЋЕНЖ У ГОТОВУ

ИЗЛЖЗИ СВЖКЕ СУБОТЕ

Год. XI БроЈ 334

БЕОГРАД, 24 НОВЕМБАР 1945

ПРИМЕРАК 2 ДИНАРА. ПРЕТПЛАТА СЕ НЕ ПРИМА НИ ИЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ, А КАМОЛИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА. (УРЕДНИШТВО И АДМИНИСТРА : ЦИЈА: ТЕРАЗИЈЕ 31/111, БЕОГРАД, ТЕЛ БР. 29-129) ЛИСТ ИЗДАЈУ ЈУГОСЛОВЕНСКИ НОВИНАРИ РУКОПИСИ СЕ ПРИМАЈУ, ПА СЕ ШТАМПАЈУ ИЛИ БАЦАЈУ.