Ošišani jež

М. Staaković

U KRAVLJOJ KOŽI

Stoj Ujko Javašević prilegao je posiije ručka kao svaki čovjek tako se to kaže, ma da maio koji čovjek može da prilegne poslije ručka. Ali Stojiljko je zaposlen u službi raspodjele, pa raspodijeli i vrijeme: uredno ustane, uredno se vrati iz kancelarije, uredno se i ■— spusti. (U doba monarhije javno je govorio: I car legne da se ručak slegne). I dok se tako slegao kiseli kupus sa nekom tvrdom kožuricom iz pretplanske epohe, Stojiljko je namjerno zamišljao kako ga čunić nosi po jezercetu, pa ga ijuška, Ijuška, Ijuška. (Taj metod za uspavIjivanje ostao mu je još iz djetinjstva, kada ga je baka pripremala za surovi život). Cunić je, uz pratnju rifaica, stigao do polovine jezerceta, a Stojiljko je već cio zaspao i zahrkao s muzikalnošću bibliskih praveđnika. U ovim prilikama on obično trkne šetnim vozom do nekog rajskog varijetea, a nebeske barske dame heruvimke i anđelke tlskaju se oko njega, pa sve: ~Ci

fes-Stde, бПсз-Stole!* ~ on se smješka: „Paz’te, djeco, da ne čuje ona moja_.“

Dokle ćeš da naplaćuješ fivadeset dinara litar? Jedna moj» prijateljica plaća petnaest dlnara! Ako 'oćeš, gospoja, mogn Ja da ti pripravim mlijeko i za petn J est dinara Utar!

Ali ovoga puta ništa mu se ne sanja. Kao da је naslućivao pred lijeganje da će mu se nešto dogoditi, to jest da mu se ništa neće dogoditi... Tek što je zaronio u običajene dubine uspavanosti, trže ga potmulo tmptanje. Utom osjeti kako mu neko prevlači mokru krpu preko ćelavog tjemena. Ne, to nije krpa. nego nešto Ijigavo, kao podgrijana pijavica. Jasno ču frktanie, a skoro se zakikota kad ga široka razbalardiena pkavica zagolica po vratu. Dođavola. tu više nema sna, iako je Stoiljko svom dušom žudio da ispuni staru društvenu obavezu i otspava uobičajenu porciju. O, izdržao bi

on 1 veće neprijatnosti. i iseljenje piedno s krevetom, i zemijotres i trista čuda, ali sada ■ne može da diše: ono mu poklopi lice, zapuši nos i usta, zatim dunu kao iz mijeha. još ga ćušnu, a obliše ga topla sluz i hladan znoj. Gotovo je! Ne ostaje ništa drugo nego da prekine počinak i ispita uzroke, a poslije, ako.može, nastaviće... Ljigava masaža se ponavIjala i on bi prinuđen da se jednostavno probudl. Г čim dođe k sebi, zabezeknu se: nad njim je bila, s ispruženom jezičinom, prava pravcata krava nozdrve kao oluci, visoko aristokratsko čelo. rogovi kao čiviluk u pretsoblju. Ona je odigla glavu 1 posmatrala ga pogledom sentimentalnih dvonožaca. _ ~ Dođavola, promuca Stojiljko ne može čovjek ni da se čestito odmara!.. Ajs, Itravo, ajs odatle! Krava prijeteći zatrese rogovima. O, pardon, drugarice kravo... Nisam ја tebi drugarica! muknu krava. Nismo zajedno ovce čuvalil

Ne kažem, nego sam onako mislio da smo sad svi jednaki... Gospođo kravo... I vl govorlte o iednakosti, spodlne! Jeste li danas jeli neposoljen kupus? Sta vam pada na um! Ko bi ieo neposoljen kupus! On se posoli još kad se stavlja u kacu, pa se onda dometne soli pri kuvanju, pa ie i kožurica slana... Nego, геcite vi meni: kako se usuđuiete da ližete jednu službeničku glavu? Već dva mieseca nisam vidjela krušac soli i otada ližem što stignem, ne bi li se negdje osolila. Najzad sam došla do glave koja je nadležna za 50... Kud baš mene nađoste? Ja savjesno vršim svoju dužnost... I ja vršim savjesno svoju dužnost: telim se, dajem originalno mlijeko (ne ono mlekadžisko), teglim a ne uživam osnovna ргаva koia su svima zagarantovana. Soli nemam! Onaj dečko što me čuva postao pismen, pa čitao naglas članak u kome se kaže da u nekim krajevima ima soli na pretek, puni magacini, ne znaju šta će s njome... Pazl, otkuda to? Otuda što vam je slaba operativna evidencija u trgovini. Gle! I vl to znate? To zna svaka krava, pa čak i volovi! Na žalost, ima službenlka... Mjesecima ne kontrolišete k !ip se vrše isporuke. —Ja sam prošle nedielje sam išao u prodavnice da vidim koiike su im zalihe. —: Skroz nepravilno! Da ste uveli dnevnu evidenciju, imali biste uvijek tačno stanje.

- Dnevnu eviđenciju! Pa za to su potrebni kadrovi, nemamo kadrova... Uvijek ista pjesma. Kako je u industriji uvedena operativna evidencija, pa se zna koliko se proizvodi, kako teče ispunjavanie plana! A vi se niste koristili nl podacima kojima raspolažete. Ama, zaboga! Vi ste krava i zaduženi ste po sektoru mljekarstva... Dozvolićete, ja iako radim u raspodjeli, nisam statističar... A, ne! U pitanju su орегаtivne mjere koje se moraju preduzetl na osnovu dobijenih podataka. Silom prilika morala sam da uđem u taj problem, јег meni je so životna potreba. Eh, da ste vi u kravljoj koži! Jasno је da o spavanju ne može bitl ni gvora. I Stojiljko Javašević počinje da se nervira; Slušajte, vi primate so iz zadruge, a zadruge još nisu uvele

ređovnu operativnu evidenciju. Treba je uvesti. • Nernaiu oni kadrova. Jao, da znate kako ie to komplikovanol Pa uprostite, birokrato! Krava ga nije više gledala kravljim pogledorn, već је u svoj izraz uniiela volovsku namrgodenost. Muknula ie ogorćeno: So! Tebi je i ćela slana јег tri puta soliš, a nama je i život postao bljutav... So! i ustremila se na njega. Užasnutl Stojiljko ispružlo je ruku da se odbrani i kao što to uvijek biva u takvim slučajevima i u ovakvlm prlčama iz sve snage raspalio o krevet. Ustvari, tek tada se stvarno probudio i гаsanio, a ono ie sve bilo san: u snu ie sanjao kako spava, i kako sa budi, i kako razgovara s inteligentnom 1 ekonomski obrazovanom kravom, ~To zna svaka krava“. zvonilo mu је u glavi, zajedno s ostalim navodima koje ie našao u člancima o eviđenciji. .. pa čak i volovi!“ lako ie neki revnosni časovnik otkucavao dviie polovine četvrtog sata, bogom danog za zasluženl vankancelariski odmor, Stojiljko se obuče i odlučnim koracima dunu u pravcu kancelarije.

VJEROVALI ILI NE

MJESTO DA DRMA SA 2.000 KONJSKIH SNAGA V NEKOJ ELEKTROCENTRALI, BEOGRADSKIINŽENJER BORIVOJE IZABRAO JE 2 KONJSKE BNAGE KAO PROFESIONALNI KOCIJAS

. .V Л ;

Evidencija o evidenciji

Imate Н evidenciju?.. Imamo, kako da ne, samo se negdje zatnrila.

MALI ĐOKICA PIŠE JEŽU...

Dragl čika ježu Deda paja kaže viš bre kako је u kulturni svetovi, nema tu ovamte onamte neg se kontroliše koiko je gradi ko lojalan a to treba da se primeni na svaku crvilizačku kuću pa izvadio tefter i počo da beieži ко je iojalan u familiju a ко nije a baba kaže bokstobom рајо čime se baviš pa če još da nas tera baksuz a deda paja kaže рп-о da počnemo odostrag: đokica dlbidus neloiaian, taj bi kad poraste žive reakcionare jeo, a ja provirim pa kažem fala iepo na toj rani, imo bi da сгкпет od gladi јег i neće biti ni za lek a deda me ućutka pa nastavlja: ипика dana nelojalna јег je bila na omladinsku prugu, ćerka mara iojalna јег se druži s fini svet i igra рокег, ćira i boža lojalni јег slušaju radio i grde ovo, sima i njegova persa па angro lojalni a njiov sin kiča nelojalan jer trči i jesenji i ргоletnji kros, vasa pomalo nelojalan јег neče rat zbog reumu I penziju, ja раја da ne govorimo a moja baba nelojalna јег kaže da ovi rade na sve strane, a onda је počo da računa i iskalkulisao da je njegova familija za dvaes pet osto iojalnija od babine I dedici sad ostaje da sastavi preki sud pa da demokratskl prede na stvar. čiča đura pročito kolko je podignuto stanova pa kaže to ja ne priznajem јег se zna koiko traje gradevinska sezona a to je čim prve kiše udare ima d ostaviš poso pa sve tamo do aprila kad se Isprolepša vreme a to /е pola godine a ne zapucali, mlsle d Iskoriste ako su lepi dani pa zidaju kuće I ruše tradiciju a njegova baba juca kaže jes vido kako su batli pa ispade najblaža zima otkako odose obrenovići a deda kaže. to je sramota, ni onaj gospod savaot ne zna šta radi a čika boža kaže čuo sam iz pouzdani izvori da se sprema ladan taias sa grelanda a deda kaže rusija je obustavila liferacije zbog ргоpagandu al dače milostivi bog da saveznici što su kupili greiand grunu nešto dobro a i sveti sava da pomogne odovud. Pošli ujka jova i ja da kupimo karte za koncerte ai na koiarčevim šalterima пе piše gde se koje karte izdaju al svl kažu па prvom za čelistu smetanu a na drugom za malu dubravku u nedelju u pet pa uzmemo prvo jedne pa onđa druge a i drugi isto tako a kad smo došli u nedelju u pet ne puštaju nas već kažu nije to za ovu prestavu neg za sinoć a ja sam se i čudio kako banku prvo mesto a ијка jova kaže sigurno maia pijaniskinja pa male i cene a posie saznasmo da je to za nekl muzičkl čas u subotu u pet i da smo odocniii dvaest četri sata pa predlažem druglma da ne nasedaju. tvoj

l l&dee.>

2

17 ЈАЖЈАВ 1948_